top of page
F_bg.jpg
F_title 3.png

大衆教室加盟招商會

大衆教室會定期舉行招商會,具體講解大衆教室的課程及加盟流程、加盟經營資格預審要求、培訓流程以及加盟時間要求等資訊,助你開拓教育商機。

第一場

F_date.png

2023年
​2月10日(星期五)

F_time.png

7:30pm - 9:30pm

F_locator.png

第二場

F_date.png

2023年
2月11日(星期六)

F_time.png

4:30pm - 6:30pm

F_locator.png

第三場

F_date.png

2023年
​2月17日(星期五)

F_time.png

7:30pm - 9:30pm

F_locator.png

第四場

F_date.png

2023年
2月18日(星期六)

F_time.png

4:30pm - 6:30pm

F_locator.png

​登記表格

參加場次
參加人數

多謝參加!稍後將有專人聯絡出席事宜。

bottom of page